האתר, בעליו ומי מטעמו לא יעשו שימוש בפרטי ההזמנות למעט פניה יזומה הנוגעת אך ורק לשביעות רצון/הגעת המשלוח או שנתבקשו ליצור קשר על ידי המזמין. לא ימסרו פרטי המזמינים לגורם שלישי.

האתר הינו מאובטח, סליקת האשראי מבוצעת על ידי חברת Payme  כאשר פרטי אמצעי התשלום אינם נמצאים או מועברים למפעילי אתר זה.

להלן מדיניות פרטיות של חברת הסליקה PAYME:

מדיניות הפרטיות – פאיימי )PayMe"( )מדיניות הפרטיות“( האמור במדיניות זו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. במדיניות פרטיות זו )"מדיניות הפרטיות"( תהיינה למונחים ולמילים אותה המשמעות המיוחסת להם בתנאי השימוש של פאיימי בע"מ )"פאיימי"( ]privacy/docs/com.paymeservice.ng://https"( ]תנאי השימוש"(, אלא אם נאמר במפורש אחרת. פאיימי מכירה ומכבדת את החשיבות שבהגנה על פרטיות המשתמשים במערכת באמצעות אתר פאיימי )"האתר"(, ומבקשת לפרט להלן את הנהלים לפיהם פועלת פאיימי באיסוף המידע )כהגדרתו להלן( שנאסף ממשתמשי האתר והמערכת ובשימוש בו. איך אני מאשר את מדיניות הפרטיות? מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בהתאם לכך, הסכמתך לתנאי השימוש מהווים באופן אוטומטי גם את הסכמתך למדיניות הפרטיות הקובעת את נהלי האיסוף, השימוש והגילוי של המידע. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו של מדיניות הפרטיות, עליך להימנע משימוש במערכת ובאתר. איזה סוג מידע אוספת פאיימי אודות המשתמשים שלה? במסגרת השימוש במערכת ו/או באתר, פאיימי אוספת ומאחסנת הן מידע אישי והן מידע אחר )כהגדרתם להלן( ממשתמשי האתר והמערכת )כמפורט להלן(: מידע אישי )"מידע אישי"( - פאיימי אוספת מידע ממשתמשיה אשר מסייע לה לזהות את המשתמשים שלה ביתר קלות. פאיימי אוספת ושומרת פרטים מהמוכר כגון: שם, מספר ת.ז., מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי חשבון בנק. כל הפרטים שמזין הקונה בעמוד התשלום מועברים ישירות לחברת ישראכרט בע"מ )"ישראכרט"( ואופן איסופם ושימוש בהם כפוף למדיניות הפרטיות של ישראכרט. יובהר בזאת כי פאיימי אינה ולא תהיה אחראית בשום צורה לכל מידע כאמור. מידע אישי נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך ומסירת כל חלק ממנו היא תנאי לשימוש במערכת. למען הסר ספק, לא חלה עליך כל חובה למסור את המידע האישי האמור, אך אי מסירתו תביא לכך שלא תוכל להשתמש במערכת. מידע אחר )"מידע אחר"( - בנוסף למידע האישי, פאיימי אוספת מידע הנצבר כתוצאה משימוש באתר פאיימי ו/או במערכת, הדרוש לצורך זיהוי אישי של המשתמשים. מידע אחר יכול לכלול סוגי דפדפנים, כתובות IP של המשתמש וכדומה. )מידע אישי ומידע אחר ייקראו להלן ביחד, "המידע"(. כיצד ומתי פאיימי אוספת מידע אישי ומידע אחר? מסירת מידע ביזמת המשתמש - במהלך ולצורך יצירת חשבון משתמש ו/או הרשמה לשירות פאיימי תאסוף מידע אישי ו/או מידע אחר הנדרש לצורך יצירת חשבון משתמש. פניות לפאיימי - אם הנך יוצר קשר עם פאיימי בנוגע לשימוש במערכת ו/או באתר פאיימי, פאיימי תאסוף ותשמור כל מידע אשר מסרת במסגרת פניה זו. טכנולוגיות ניתוח מידע סטטיסטי - כמו רוב מפעילי אתרים, פאיימי משתמשת בטכנולוגיות שונות לניתוח מידע סטטיסטי על מנת לאסוף מידע אחר )כפי שהוגדר לעיל( לרבות תאריכים ושעות בהם נעשה שימוש במערכת ו/או באתר פאיימי. כיצד פאיימי עושה שימוש במידע בכלל ובמידע אחר בפרט? המידע אשר נאסף ומעובד על ידי פאיימי משמש את פאיימי לצורך: א( מתן השירותים ושיפור חווית המשתמשים במערכת ו/או באתר פאיימי, פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, שליחות הודעות ומידע למשתמשים לצורך מתן השירותים, זיהוי המשתמשים ומתן שירותי תמיכה למשתמשים, התפעול השוטף וניהול אתר פאיימי ובכלל זה, לצורך משלוח התראות; ב( עמידה בדרישות החוק, ובכלל זה הוראות בנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון. פאיימי תעביר מידע רלוונטי אודות המוכר )הן מידע פרטי והן מידע אחר, על פי הנדרש( לישראכרט באופן שוטף, כדי לממש את מטרות השימוש במידע כמפורט במדיניות פרטיות זו. בכפוף לכל דין ולמדיניות פרטיות זו, פאיימי לא תמסור מידע אישי לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: א( אם נתת את הסכמתך לכך; ב( במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין פאיימי ו/או בינך לבין ישראכרט; ג( אם תבצע באתר פאיימי פעולות שבניגוד לדין; ד( אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; ה( במקרה שתתמזג פאיימי עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו; השימוש באתר ו/או במערכת מוגבל למבוגרים מעל גיל 81 שנה בלבד, והמשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 81 שנה. בהתאם לאמור לעיל, פאיימי אינה מתכוונת לאסוף מידע אישי מכל אדם אשר ידוע לפאיימי לגביו כי הוא מתחת לגיל 81 שנה. כיצד פאיימי מאבטחת את המידע? פאיימי מחויבת לסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע על מנת להבטיח את שמירת פרטיות וסודיות המידע האישי של המשתמשים. כל המידע האישי מועבר מהאתר באמצעות טכנולוגיות האבטחה וההצפנה המתקדמות ביותר )SSL )ופאיימי עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על פרטיות משתמשיה. עם זאת, מערכות מחשב אינן בלתי חדירות ואין דרך להבטיח סודיות מוחלטת של המידע המועבר באתר ו/או במערכת או בטחון מוחלט בפני חדירה בלתי מורשית או זליגת המידע וכל משתמש באתר ו/או במערכת מכיר בסיכון כאמור ונוטל על עצמו כל סיכון הכרוך בכך. כיצד אדע על שינוי מדיניות הפרטיות? פאיימי רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה של שינוי במדיניות הפרטיות, תודיע פאיימי על כך באמצעות פרסום מדיניות פרטיות מעודכנת באתר. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף תוך 81 ימים מיום פרסום כאמור, ושימוש על ידך באתר פאיימי ובמערכת לאחר פרסום כאמור יעיד כי כי קיבלת על עצמך את התנאים המתוקנים. פאיימי לא תישא באחריות לכל הפסד אשר נגרם ו/או ייגרם לך כתוצאה משינויים אלה ולא תהיה לך טענות ו/או תביעות כלפי פאיימי בהקשר זה. מדיניות פרטיות זו מעודכנת ליום 24.11.2014